හතරැස් හතර

Diya Kiduriya Se HATHARAS GEETHAYA

Hawasata Paaya HATHARAS GEEYA

Htinna Poddak Hitinna HATHARAS GEETHAYA

Kakiri Palena Tikiri Sina HATHARAS GEETHAYA

Kowula Hadalana HATHARAS GEETHA

Nodaka Inna Ba HATHARAS GEETHAYA

Seetha Sulan HATHARAS GEETHAYA

Trincomalai Kella HATHARAS GEETHAYA

Ulath Ekai Pilath Ekai HATHARAS GEETHA

Werale Muhudu Ralle HATHARAS GEETHAYA

Lak FM Hathares Hathara – (හතරැස් හතර) 05.11.2015

Lak FM Hathares Hathara – (හතරැස් හතර) 09.11.2015

Lak FM Hathares Hathara – (හතරැස් හතර) 10.11.2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s