ලක් නැණ පැන අන්තර් පාසල් දැනුම මිනුම තරගාවලියේ – 18 වන අදියර

ලක් එෆ්.එම් ගුවන් විදුලියේ 06 වන සංවත්සරයට සමගාමීව සංවිධානය කෙරෙන ලක් නැණපැන අන්තර් පාසල් දැනුම මිනුම තරගාවලියේ 18 වන අදියර පසුගියදා පැවැත්වූවා. සමස්ත තරගාවලියේ 18 වන අදියර ලෙස පැවැත්වූයේ උඩුපිහිල්ල, ශ්‍රි සරණංකර මහා විද්‍යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේදීයි.. මාතලේ දිස්ති‍්‍රක්කයේ පාසල් 12 ක දරු දැරියන් මේ සඳහා සහභාගී වී සිටියා. ලක් එෆ්.එම්. නිර්මාතෘ නීතිඥ ලක්‍ෂමන් වසන්ත පෙරේරා මහතාගේ සංකල්පයකට අනුවයි ලක්…

ලක් නැණ පැන අන්තර් පාසල් දැනුම මිනුම තරගාවලියේ – 17 වන අදියර

ලක් එෆ්.එම් ගුවන් විදුලියේ 06 වන සංවත්සරයට සමගාමීව සංවිධානය කෙරෙන ලක් නැණපැන අන්තර් පාසල් දැනුම මිනුම තරගාවලියේ 17 වන අදියර පසුගියදා පැවැත්වූවා. සමස්ත තරගාවලියේ 17 වන අදියර ලෙස පැවැත්වූයේ නාවලපිටිය සාන්ත ඇන්ඩෘස් පාසල් ශ්‍රවණාගාරයේදීයි.. නුවර එළිය දිස්ති‍්‍රක්කයේ පාසල් 12 ක දරු දැරියන් මේ සඳහා සහභාගී වී සිටියා. ලක් එෆ්.එම්. නිර්මාතෘ නීතිඥ ලක්‍ෂමන් වසන්ත පෙරේරා මහතාගේ සංකල්පයකට අනුවයි ලක්…

ලක් නැණ පැන අන්තර් පාසල් දැනුම මිනුම තරගාවලියේ – 16 වන අදියර

ලක් එෆ්.එම් ගුවන් විදුලියේ 06 වන සංවත්සරයට සමගාමීව සංවිධානය කෙරෙන ලක් නැණපැන අන්තර් පාසල් දැනුම මිනුම තරගාවලියේ 16 වන අදියර පසුගියදා පැවැත්වූවා. සමස්ත තරගාවලියේ 16 වන අදියර ලෙස පැවැත්වූයේ කඩුගන්නාව ජාතික පාසල් ශ්‍රවණාගාරයේදීයි.. මහනුවර දිස්ති‍්‍රක්කයේ පාසල් 12 ක දරු දැරියන් මේ සඳහා සහභාගී වී සිටියා. ලක් එෆ්.එම්. නිර්මාතෘ නීතිඥ ලක්‍ෂමන් වසන්ත පෙරේරා මහතාගේ සංකල්පයකට අනුවයි ලක් නැණ පැන…

ලක් නැණ පැන අන්තර් පාසල් දැනුම මිනුම තරගාවලියේ – 15 වන අදියර

ලක් එෆ්.එම් ගුවන් විදුලියේ 06 වන සංවත්සරයට සමගාමීව සංවිධානය කෙරෙන ලක් නැණපැන අන්තර් පාසල් දැනුම මිනුම තරගාවලියේ 15 වන අදියර පසුගියදා පැවැත්වූවා. සමස්ත තරගාවලියේ 15 වන අදියර ලෙස පැවැත්වූයේ කොත්මලේ ගාමිණී දිසානායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේදීයි.. නුවර එළිය දිස්ති‍්‍රක්කයේ පාසල් 09 ක දරු දැරියන් මේ සඳහා සහභාගී වී සිටියා. ලක් එෆ්.එම්. නිර්මාතෘ නීතිඥ ලක්‍ෂමන් වසන්ත පෙරේරා මහතාගේ…